Tärkeää:

  • Lapsi on kiinnostunut asioiden oppimisesta, on tottunut käyttämään kynää, on kiinnostunut kirjaimista ja numeroista ja hänellä on kielellisiä valmiuksia kuten tarvittava sanavarasto ja kyky jäsentää ja ymmärtää kuulemaansa.
  • Tiedollisten ja taidollisten ominaisuuksien lisäksi oppimisvalmiuteen liittyy riittävä sosiaalinen ja tunne-elämän kypsyys, joihin liittyvät mm. pettymysten sietäminen, valmius irtautua vanhemmistaan päivän ajaksi ja uusien aikuisten kuten opettajien ja avustajien kanssa toimiminen. Oppimiseen valmis lapsi on riittävän itsenäinen ja omatoiminen, hän osaa huolehtia itsestään ja tavaroistaan.
  • Hän tulee toimeen toisten lasten kanssa ja kykenee toimimaan yhteisten ohjeiden mukaan. Kyseiset taidot auttavat lasta jaksamaan ensimmäisenä kouluvuotena, mutta eivät ole pakollisia taitoja koulunkäynnin aloittamiseen. Koulussa näitä taitoja harjoitellaan.

Esiopetusvuoden aikana lapsen vanhemmilla tai esiopettajilla voi herätä huoli koulun aloittamisesta. Lapsi ei ehkä ole kovin kiinnostunut esiopetuksen tehtävistä, ei jaksa istua aloillaan kovin kauaa tai esiopetusryhmässä toisten lasten kanssa toimiminen voi olla hankalaa. Vanhempana on tärkeää kertoa huolensa lapsen esiopetusryhmän työntekijöille. Jos esikoululaisen koulunaloittaminen mietityttää, niin lapsi voidaan ohjata koulupsykologin oppimisvalmiustutkimuksiin vanhempien suostumuksella.

Vanhemmat, esiopetusryhmän työntekijät, koulupsykologi ja muut mahdolliset lapsen kanssa työskentelevät työntekijät voivat esiopetusvuoden aikana sopia tapaamisen, jossa yhteisesti keskustellaan ja sovitaan lapsen koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

  • Tapaamisessa sovitaan käytännön tukitoimista, jotka auttavat lasta pääsemään alkuun koulunkäynnissään. Samalla sovitaan, miten tulevalle opettajalle tiedotetaan lasta koskevista asioista.
  • Useimmiten tuen tarpeessa oleva lapsi aloittaa lähikoulussa tukitoimien avulla. Joskus tarvitaan vankempaa tukea ja vanhemmat voivat hakea lapselle paikkaa pienryhmässä.
  • Tarvittaessa lapsen koulun aloittamista voidaan myös siirtää vuodella. Tällöin vanhemmat tekevät vapaamuotoisen hakemuksen poikkeavasta koulunkäynnin aloituksesta. Tästäkin on tärkeää keskustella lapsen esiopetusryhmän työntekijöiden kanssa, he auttavat asian eteenpäin viemisessä.

Lähteet ja muut linkit